చిట్టి చిట్టి స్నేహాలు – పెద్ద పెద్ద కధలు

మా వాడు ఎవరితోను ఆడడు అని అనుకున్నని రోజులు పట్టలేదు, మా వాడు ఇంట్లోకి అసలు రావటంలేదు అని అనుకోవటానికి. నిజము చెపితే మీరు నమ్మరు కానీ, మా వాడు ఇలా ఇంత ఇంత సేపు బయట ఆడుకోవటానికి  వెళ్ళితే నాకు బోరుగానే ఉంది, కానీ మా వాడు జీవితములో స్వతంత్రముగా బతకటానికి వేయవలసిన తోలి అడుగు కాబట్టి వదిలేసాను.ఆటలతో పాటు గొడవలు పడటం చిన్న పిల్లల అలవాటే కదా అనుకున్నాను. కానీ తరిచి చూస్తే ఇద్దరు … Continue reading చిట్టి చిట్టి స్నేహాలు – పెద్ద పెద్ద కధలు