పెళ్లి కొడుక్కి అప్పగింతల లేఖ…

రేపు పెళ్లి చేసుకొని, కొత్త కోడలిని ఇంటికి తేబోతున్నావు. ఇన్ని రోజులు కొడుకుగానే ఉన్న నీ మీద కొత్త బాధ్యత పడబోతున్నది. భర్త అన్న వాడు భరించేవాడు అన్న నానుడి, చాల రోజుల క్రితమే పాతబడిపోయింది. ఈ భర్త అనే కొత్త పోస్టులో నీ నుంచి అందరు ఏమి ఏమి చూడాలి అని అనుకుంటారో...