పెళ్లి కొడుక్కి అప్పగింతల లేఖ…

రేపు పెళ్లి చేసుకొని, కొత్త కోడలిని ఇంటికి తేబోతున్నావు. ఇన్ని రోజులు కొడుకుగానే ఉన్న నీ మీద కొత్త బాధ్యత పడబోతున్నది. భర్త అన్న వాడు భరించేవాడు అన్న నానుడి, చాల రోజుల క్రితమే…

Read More